Aktualności

Spotkanie Członków Klastra

W dniu 09.03.2017 roku w Warszawie odbyło się spotkanie członków klastra, w którym wzięło udział 34 przedstawicieli firm klastrowych. Tematem spotkania było stworzenie sieci współpracy w obszarze wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie informatyki oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych w ramach otwartych konkursów z funduszy Unii Europejskiej.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostały zagadnienia nowoczesnych rozwiązań informatycznych, które mogą pomóc sprawniej zarządzać firmami oraz poruszone zostały możliwości pozyskiwania dofinansowania w najbliższym czasie dla członków klastra. Ten temat sprowokował dyskusję na temat inicjowania i realizacji wspólnych projektów, a także wspierania przedsiębiorczości oraz możliwości pozyskiwania dotacji na wdrażanie nowych technologii informatycznych do wspólnej realizacji przez członków klastra.

Podczas spotkania poruszono również temat łączenia i rozwijania zasobów oraz kompetencji Partnerów Klastra w celu efektownego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości jak i szans związanych rozwojem innowacyjnej opartej na wiedzy.

Spotkanie miało na celu prezentowanie korzystnych rozwiązań, wzajemną wymianę doświadczeń oraz rozwijanie nowych horyzontów.

Szkolenie Członków Klastra

W dniu 16.12.2016r. w Warszawie odbyło się szkolenie pt. "Rozwój współpracy wewnątrz Klaster.info, poprzez szkolenie członków klastra". Wydarzenie dotyczyło rozwoju partnerstwa pomiędzy członkami klastra.

W szkoleniu wzięło udział czterdziestu przedstawicieli firm klastrowych. Tematem wydarzenia było stworzenie platformy do szerokiej dyskusji, wymiany doświadczeń oraz dzielenia się wiedzą o obecnych trendach w funkcjonowaniu zrzeszenia.

W trakcie spotkania zaprezentowano aspekty wykorzystywania systemów informatycznych, służących polepszeniu współpracy pomiędzy członkami zrzeszenia poprzez m.in. automatyzację procesów gromadzenia danych, analizy danych czy też zabezpieczenia danych przed nieautoryzowanym dostępem. Uczestnicy szkolenia poznali także najważniejsze elementy, które decydują o efektywności w zarządzaniu projektami.

Podczas wydarzenia poruszono także temat istotności współpracy biznesu z nauką. Pomoże to nadążać za potrzebami rynku oraz postępującej globalizacji. Zaakcentowane zostało budowanie odpowiednich zespołów, składających się zarówno z praktyków, jak i teoretyków.

Szkolenie było dla wszystkich członków ciekawym doświadczeniem, ponieważ było związane z branżą IT, w której działają przedsiębiorcy. Koordynator klastra firma Sekwencja Sp. z o.o. będzie stale wspierać inicjatywy związane ze współpracą pomiędzy członkami klastra.

Nowe inicjatywy Klastrowe

Koordynator Klastra.info zdobył dofinansowanie od Samorządu Województwa Mazowieckiego na dwa projekty klastrowe!

Pierwsze wydarzenie to ,,Rozwój współpracy wewnątrz Klaster.info, poprzez szkolenia członków klastra”. Celem jest rozwój partnerstwa pomiędzy członkami klastra oraz rozwój sieci kooperacji. Zaplanowane działania wspierają promocję i rozwój wewnętrzy klastra.

Pierwsze wydarzenie to ,,Rozwój współpracy wewnątrz Klaster.info, poprzez szkolenia członków klastra”. Celem jest rozwój partnerstwa pomiędzy członkami klastra oraz rozwój sieci kooperacji. Zaplanowane działania wspierają promocję i rozwój wewnętrzy klastra.

W ramach tego działania zaplanowaliśmy przeprowadzenie jednodniowego szkolenia połączonego z warsztatami, dla przedstawicieli członków naszego klastra. Podczas szkolenia zostaną poruszone aspekty wykorzystania systemów informatycznych do efektywnej współpracy między przedsiębiorcami, możliwości kooperacji i realizacji wspólnych, innowacyjnych projektów w zakresie prac B+R.

Drugim wydarzeniem jest ,,Rozwój współpracy nauki i biznesu w ramach Klaster.info poprzez spotkania B2B”. W ramach realizacji spotkania zaplanowano promocję współpracy nauki i biznesu oraz spotkania skierowane na rozwój współpracy klastra z jednostkami naukowo-badawczymi oraz członków Klastra.info pomiędzy sobą.

Koordynator Klastrer.info pragnie aby takich inicjatyw było jak najwięcej! Wydarzenia tego typu mają na celu aktywizację przedsiębiorców w zakresie współpracy oraz określenie ścieżek dalszego rozwoju klastra uwzględniając współprace ze strefą nauki. Współpraca z Jednostkami Naukowymi jest obecnie bardzo istotna ze względu na nowe projekty IT tj. IT Security, IT Systems oraz Smart Health.

Koordynator Klaster.info zamierza stale pracować nad konkurencyjnością zrzeszenia poprzez inicjowanie postaw innowacyjnych wśród członków klastra.

Klaster.info uczestnikiem "Taiwan 2016 Cluster Matchmaking Event"

W dniach 30.05-03.06.2016r. odbyło się międzynarodowe wydarzenie skierowane do organizacji klastrowych "Taiwan 2016 Cluster Matchmaking Event", będące częścią "European Innovation Week Taipei", dotyczącego m.in. nowatorskich technik w zakresie zdrowia, mobilności, przemysłu oraz nanoelektroniki. Podczas spotkań seminaryjnych omawiano programy badań naukowych i rozwojowych. Przedstawiciele klastrów, którzy uczestniczyli w wydarzeniu, mieli szanse nawiązać kontakt podczas spotkań B2B, B2C oraz C2C.

https://www.b2match.eu/eu-taiwan-2016

Klaster.info reprezentował p. Zbigniew Bieńkowski, który do bezpośrednich spotkań B2B wybrał potencjalnych partnerów m.in. z Tajwanu, Hiszpanii, Bułgarii oraz Węgier. Są to organizacje stale rozwijające się, stawiające na badania, nowoczesne technologie oraz zastosowania w elektronice, mikroelektronice, telekomunikacji, ICT, technologiach sieciowych, nanotechnologiach oraz nanonauce. Klaster.info poszukuje także partnerów, którzy stale rozwijają swoje projekty, zarządzają innowacjami oraz dokonują transferów technologii.

"Taiwan 2016 Cluster Matchmaking Event" umożliwił naszej organizacji zainicjowanie własnych spotkań biznesowych z innymi klastrami IT, poznanie rynku tajwańskiego oraz jego kluczowych graczy, zbadanie własnych możliwości biznesowych oraz inwestycyjnych. Zdobyte kontakty transgraniczne z firmami dają nam wiele możliwości rozwoju.

Prowadzimy zaawansowane rozmowy dotyczące możliwości współpracy m.in. z:

  • Dragon Systems & Technologies Co., LTD – Tajwan
  • ITRI Industrial Technology Research Institute – Tajwan

Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na stronie wydarzenia.

Nowa inicjatywa klastra Smart Health

Klaster.info ma w swojej ofercie nową ścieżkę strategiczną! Wykreowaliśmy nowe działanie bazując na najnowszych trendach i innowacyjności w zakresie IT. Jest nim inicjatywa Smart Health. Powstała ona w trosce o zdrowie. Obszary pro-zdrowotne mają obecnie duże znaczenie na rynku. Rozwój w tym kierunku zapewni sukces koordynatorowi klastra, wszystkim członkom oraz nowym partnerom z kraju i zagranicy.

Nasi członkowie prowadzą pracę badawcze oraz rozwojowe w zakresie opracowania technologii i algorytmów, które będą służyć odczytywaniu i interpretacji pomiarów medycznych. Wszystkie prace mają na celu stworzenie nowych rozwiązań medycznych.

Podczas "Taiwan 2016 Cluster Matchmaking Event" w którym uczestniczyliśmy, wybraliśmy potencjalnych partnerów do współpracy z zakresu nowej ścieżki strategicznej. Nowa inicjatywa zapowiada się bardzo efektywnie.

Do współpracy w zakresie nowego projektu zapraszamy także przedsiębiorstwa, które zajmują się produkcją i sprzedażą urządzeń pomiarowych oraz firmy informatyczne tworzące algorytmy i oprogramowania do aplikacji mobilnych. Wierzymy, że wszystkie wspólne działania a także wymiana doświadczeń, przyczynią się do rozwoju potencjału Smart Health.

Nabory na Mazowiecki Klaster Kluczowy

Klaster.info uczestnicz będzie w konkursie o status Mazowieckiego Klastra Kluczowego, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Nadany tytuł jest ważny przez 3 lata a konkurs ma się odbywać cyklicznie w całej perspektywie finansowej 2014- 2020. Jest to pierwszy tego typu konkurs organizowany w ramach regionu Mazowsza.

O status Mazowieckiego Klastra Kluczowego stara się wiele klastrów w regionie. Podczas oceny klastra bardzo ważny jest jego potencjał gospodarczy oraz szansa wzmocnienia regionu przez działania realizowane w ramach powiązania. Istotne jest funkcjonowanie klastra w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa mazowieckiego.

Status mogą otrzymać tylko organizacje, które posiadają strategie działania z kierunkami rozwoju i celami strategicznymi oraz plan działania na okres 3 lat. Ponad 80% członków klastra powinno posiadać siedzibę w odległości 150 km lub do dwóch godzin podróży od siedziby koordynatora.

Status Mazowieckiego Klastra Kluczowego daję bardzo duże możliwości rozwoju i promocji organizacjom klastrowym. Instytucje wspierające nadają tytuł aby umacniać postęp strategicznych specjalizacji gospodarczych. Wygrani w konkursie mają duże szanse wsparcia swoich działań B+R, inwestycji, rozwoju kapitału ludzkiego czy internacjonalizacji.

Ważną rolę w każdym klastrze posiada Koordynator. Od niego w znacznej mierze zależy wynik konkursu. Musi on nie tylko koordynować prace, które odbywają się w ramach wspólnych działań ale także wspierać wszystkich swoich członków.

Więcej informacji o naborze znajduje się pod linkiem.

Nabory na Krajowe Klastry Kluczowe

15 maja 2016 roku ruszył drugi nabór w konkursie o status Krajowego klastra kluczowego. Nabór potrwa do 15 lipca 2106r. Organizatorem wydarzenia jest Ministerstwo Rozwoju, pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach perspektywy 2014-2020 jest to już drugi konkurs o status Krajowego klastra kluczowego - w ramach pierwszej rundy wyłonionych zostało siedem klastrów. Klaster.info jest w trakcie składania wniosków w konkursie o status Krajowego Klastra Kluczowego.

Więcej informacji o wynikach pierwszej rundy dostępnych pod linkiem.

Tytuł mogą otrzymać organizację charakteryzujące się największym potencjałem gospodarczym i rozwojowym w kraju. Muszą być też konkurencyjne na tle klastrów zagranicznych. Organizatorzy uwzględniają czynniki takie jak wielkość obsługiwanych rynków oraz zdolności do pozyskiwania środków prywatnych.

Kandydaci na Krajowy Klaster Kluczowy będą dokładnie weryfikowani pod kątem wspólnych działań, projektów, inwestycji, planów czy celów strategicznych. W dokumentacji przedstawiono wiele kryteriów formalnych oraz merytorycznych, które muszą spełniać kandydaci.

Szczegółowe informacje o naborze, dostępne pod linkiem.

Ministerstwo Rozwoju przygotowało szczególne wymagania dla Koordynatorów klastrów, gdyż podmiot ten musi wykazać się w wielu kategoriach - nie tylko nadzorować pracę, które odbywają się w ramach powiązania kooperacyjnego, ale także stwarzać warunki rozwoju całemu klastrowi oraz poszczególnym jego członkom.

Krajowe Klastry Kluczowe mają ważną rolę do spełnienia w obszarze krajowym oraz międzynarodowym. Bazując na wynikach osiąganych przez poszczególne podmioty, trzeba zbudować strategię promocji swojej organizacji.

Krajowe Klastry Kluczowe posiadają większe możliwości zorganizowania projektów badawczo-rozwojowych, pozyskiwania finansowania na projekty, poszukiwania partnerów, internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz rozwoju zasobów ludzkich członków klastra.

W perspektywie finansowej Funduszów Europejskich 2014-2020 znajdują się także działania skierowane do koordynatorów klastra, w celu zwiększenia potencjału organizacji. Warto zwrócić na nie uwagę:

  • Poddziałanie 2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK) (POIR) – skierowane do koordynatorów KKK. Poddziałanie koncentrować się będzie na wspieraniu ekspansji międzynarodowej Krajowego Klastra Kluczowego w powiązaniu z jego działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną. Dodatkowo działanie przyczyni się do podniesienia zdolności klastra do trwałej współpracy z podmiotami zagranicznymi, a także do zacieśnienia współpracy wewnętrznej.
  • Działanie 2.2Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku (POWER) - skierowane do organizacji partnerów społecznych: organizacji związkowych i pracodawców, które będą realizować projekty doradcze na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Wsparcie będzie udzielane na projekty dotyczące opracowania analizy potrzeb rozwojowych i planów rozwoju dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
  • Podziałanie 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP (POPW) - skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorców wchodzących w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego. Wspierane będą projekty przewidujące przygotowanie produktu do wdrożenia, zakup praw patentowych, technologii, know-how, licencji związanych z wdrożeniem wyników prac badawczych, przeprowadzenie prac dostosowawczych, wdrożenie obejmujące inwestycje: zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej.
  • Poddziałanie 1.3.2. Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP (POPW) – skierowane do konsorcjów MSP, na wsparcie sieciowych, innowacyjnych produktów o ponadregionalnym oddziaływaniu, mających charakter gotowych do sprzedaży spakietyzowanych ofert, opierających się na rozproszonej strukturze podmiotów, atrakcji miejsc, obiektów, funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny, wiodący wyróżnik – markę - produktu.

Nowe ścieżki strategiczne: IT-Security i IT-Systems

Klaster.info wciąż rozszerza obszary swojej działalności, poszukując partnerów, działających w interesującym nas zakresie. Widząc potencjał w danym obszarze gospodarki, podejmujemy kroki, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom rynku.

Jedną z ostatnio wykreowanych ścieżek rozwoju jest IT-Security. Jako organizacja IT, doskonale zdajemy sobie sprawę z istotności bezpieczeństwa w systemach informatycznych. Wyjątkowo istotne są dla nas dane wrażliwe i takie w szczególności zabezpieczamy. Wskazujemy najlepsze oraz najnowsze rozwiązania zabezpieczeń IT, dostosowane bezpośrednio do danej firmy. Przeprowadzamy także audyty zewnętrzne bezpieczeństwa informatycznego.

W ramach partnerstwa poszukujemy firm, które chcą wymieniać się doświadczeniami wspierając tym samym ideę dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa IT. Cenimy doświadczenie innych organizacji, które zapraszamy do współpracy.

Kolejną strategiczną ścieżką dla naszego klastra jest IT-Systems. Działania podejmowane w tym obszarze to prace badawczo-rozwojowe w zakresie innowacji, analizy, projektowania systemów oraz ich wdrażania. Jednym z głównych produktów oferowanych przez klaster jest optymalizacja procesów biznesowych – w szczególności w zakresie logistyki, transportu i magazynowania. Innym istotnym produktem oferowanym przez klaster.info jest zaawanasowany, w pełni modyfikowalny system CRM. Jego innowacyjność polega na szerokich możliwościach moderowania modeli.

Klaster oferuje wielowymiarową pomoc przedsiębiorcom w zakresie doboru, optymalizacji i wdrażania systemów informatycznych. Usługi te obejmują zarówno architekturę systemu, tworzenie list funkcjonalnych, dobór technologii, oprogramowania, infrastruktury, jak również pomoc prawną oraz dotacyjną związaną z inwestycjami IT.

Wymiana informacji jest bardzo konstruktywna, dlatego w ramach tej ścieżki zapraszamy firmy posiadające doświadczenie w testowaniu rozwiązań systemowych, oraz ich sprzedaży i serwisowaniu.

Publikacje o naszym klastrze.info

W ostatnim czasie pojawiło się wiele publikacji na temat działalności naszego klastra. Wszystkim zainteresowanym polecamy lekturę, w celu zapoznania się z podejmowanymi przez nas wyzwaniami. Wieloletnie doświadczenia naszej organizacji sprawia, iż możemy być źródłem wiedzy dla innych. Dlatego staramy się upubliczniać nasze działania, inicjatywy które podejmujemy. Publikowane ostatnio artykuły dotyczą zarówno działalności naszego klastra jak i samej organizacji klastrowej.

Warto regularnie odwiedzać naszą stronę internetową, w celu śledzenia na bieżąco najnowszych informacji z działań klastrowych.

Podmioty działające w klastrze odnoszą wiele sukcesów wspólnej pracy m.in. wzrost innowacyjności, lepszą promocję, podejmowanie ekspansji międzynarodowej czy lepsze planowanie strategiczne. Dzięki tym działaniom przedsiębiorcy nie muszą czerpać wiedzy z doświadczeń biznesowych zagranicznych firm, tylko mogą wyciągać wnioski ze swoich własnych działań. Jest to istotne, ponieważ nie ma jednego jednolitego rynku, a każde państwo charakteryzuje się swoistym systemem gospodarczym. Bezcenne jest także zweryfikowanie swojej wiedzy w polskich realiach.

Więcej informacji pod poniższymi adresami:

Modernizacja strony dla naszych partnerów

Strona klastra.info jest obecnie wciąż modernizowana. Wszystkie zmiany mają na celu lepszą współprace z naszymi obecnymi oraz potencjalnymi partnerami. Strona docelowo będzie zawierała wszystkie ważne informacje o bieżących ścieżkach strategicznych, działaniach, które podejmujemy i rozwiązaniach dla przedsiębiorstw, które projektujemy. Praca nad stroną jest dla nas priorytetem. Zależy nam aby nasi członkowie dzięki klaster.info byli na bieżąco z podejmowanymi przez nas wyzwaniami.

Poznaj Nas

Klaster.info powstał 5 stycznia 2007 roku. Nadrzędnym celem Klastra jest wzmocnienie potencjału innowacyjnego, technicznego oraz produkcyjnego zrzeszonych przedsiębiorstw.

Obecnie nasz Klaster działa w trzech strategicznych kierunkach, związanych z IT.
Poznaj je, i sam zdecyduj, w którym kierunku chcesz rozwijać swój biznes razem z nami.

Misją przewodnią Klastra jest zdolność konkurowania z międzynarodowymi przedsiębiorstwami oraz dążenie do systematycznego powiększania udziału w rynku krajowym i rynkach zagranicznych poprzez podnoszenie konkurencyjności.

Chcemy, aby nasza oferta była alternatywą dla rozwiązań prezentowanych przez duże podmioty.

Koordynatorem Klastra jest firma Sekwencja Sp. z o.o., która zajmuje się wyszukiwaniem projektów, przy których członkowie Klastra mogą wykazać się niezbędnymi kompetencjami.

Zawiązuje zespoły zadaniowe, koordynuje przygotowywanie ofert oraz uczestniczy w zarządzaniu projektami realizowanymi przez członków Klastra.

Członkowie i partnerzy Klastra

Oferta

IT Security

IT Security

Wiemy jak ważne jest bezpieczeństwo w systemach IT, dlatego jako drugą ścieżkę strategiczną naszego klastra, wybraliśmy ochronę danych w przedsiębiorstwie.

Szczególną uwagę zwracamy na dane wrażliwe w przedsiębiorstwie i wskazujemy rozwiązanie służące ich ochronie, zabezpieczeniu przed wyciekiem i kradzieżą.

Szukamy podmiotów chętnych do współpracy w zakresie bezpieczeństwa IT, chcących wymieniać doświadczenia w ramach stosowanych tzw. dobrych praktyk.

IT Systems

W ramach tej ścieżki skupiamy firmy zajmujące się prowadzeniem prac badawczo- rozwojowych w zakresie innowacji, analizą i projektowaniem systemów, wdrażaniem ich, ale i firmy testujące powstałe rozwiązania oraz zajmujące się ich sprzedażą i późniejszym ich serwisem. Poszukujemy partnerów posiadających doświadczenie na każdym z tych etapów.

IT Systems
Smart Health

Smart Health

W ramach tej ścieżki strategicznej swoja uwagę skupiamy na działaniach z zakresu E-zdrowia i telemedycyny, przy wykorzystaniu najnowszych trendów i innowacyjności w zakresie IT.

Prowadzimy działania badawczo- rozwojowe w zakresie opracowania technologii i algorytmów do odczytywania i interpretacji pomiarów medycznych.

Poszukujemy firm zajmujących się produkcją i sprzedażą urządzeń pomiarowych, w tym sensorów mierzących parametry medyczne, ale także do współpracy przy tym projekcie zapraszamy firmy informatyczne, zajmujące się tworzeniem algorytmów i oprogramowania do aplikacji mobilnych.

Kontakt

00-697 Warszawa
Al. Jerozolimskie 51/9
tel. (+48) 22 1735006
fax. (+48) 22 1735106
email: info@klaster.info